سال جهش تولید
Logo
جهت برقراری ارتباط با اتاق کرمانشاه می توانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید:

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - شماره 535 کدپستی :6715664551
تلفن: 38228151(083)-38228141(083)- 38228131 (083)
حوزه ریاست : 38236513 (083)
دبیرکل : 38210011 (083)
صدور کارت : 38239629 (083)
روابط عمومی : 38254546 (083)
امور بین الملل : 38239829 (083)
مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی و آموزش : 38210022 (083)
دبیرخانه : 38239043 (083)
فکس : 38228161 (083)

map